Trường Thành Nguyễn

Trường Thành Nguyễn

WordPress giới hạn thư viện cho từng người dùng không thể sửa bài viết của người khác

WordPress giới hạn thư viện cho từng người dùng không thể sửa bài viết của người khác // Limit media library access if (!function_exists( ‘og_show_current_user_attachments’ ) ) {     add_filter( ‘ajax_query_attachments_args’, ‘og_show_current_user_attachments’ );     function og_show_current_user_attachments( $query )…