zxc Home 1 - Blog của Thành
server-nginx-khong-nhan-subfolder

Server Nginx không nhận subfolder

Trường hợp, bạn thêm một subfolder vào website, nhưng server nginx lại không nhận các thư mục con của subfolder đó? Trường hợp trên, mình