Cập nhật quyền cho thành viên trên database WordPress

WordPress của bạn bị mất quyền administrator? Và bạn không thể truy cập vào admin WordPress? Nhưng bạn vẫn có thể truy cập vào database, vậy hãy thử cách dưới đây.

Bước 1: Truy cập vào database của website wordpress đó.
Bước 2: Mở Table wp_users để copy ID chính xác thành viên bạn cần nâng cấp quyền.
Bước 3: Mở Table wp_usermeta, bật tab Chèn (Insert) và thêm 2 meta:

Cột user_id điền giá trị (value) là ID bạn đã lấy ở bước 2
Cột meta_key điền giá trị (value) là wp_user_level
Cột meta_value điền giá trị (value) là 10

Tiếp tục Meta thứ 2:

Cột user_id điền giá trị (value) là ID bạn đã lấy ở bước 2
Cột meta_key điền giá trị (value) là wp_capabilities
Cột meta_value điền giá trị (value) là a:1:{s:13:"administrator";b:1;}

Sau đó nhấn thực hiện để tạo ra cả 2 meta trên là hoàn tất. Giờ hãy vào lại trang web của bạn để xem quyền thành viên của bạn đã được cập nhật lại chưa nhé.